Open access

Components of smartphone cognitive-behavioural therapy for subthreshold depression among 1093 university students: a factorial trial

Masatsugu Sakata, Rie Toyomoto, Kazufumi Yoshida, Yan Luo, Yukako Nakagami, Teruhisa Uwatoko, Tomonari Shimamoto, Aran Tajika, Hidemichi Suga, Hiroshi Ito, Michihisa Sumi, Takashi Muto, Masataka Ito, Hiroshi Ichikawa, Masaya Ikegawa, Nao Shiraishi, Takafumi Watanabe, Ethan Sahker, Yusuke Ogawa, Steven D Hollon, Linda M Collins, Edward R Watkins, James Wason, Hisashi Noma, Masaru Horikoshi, Taku Iwami, Toshi A Furukawa

10.1136/ebmental-2022-300455

May 16, 2022